ຈ່ຳນວນຄົນເຂົ້າຊົມ
visitor
Free Web Counter
 
 
Welcome to
TACDO Consulting Center

ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດ້ານ/Consulting Service and Training in
 
ແຜນຝຶກອົບຮົມ ປີ 2018/Training Plan for 2018
 

    ສູນທີ່ປຶກ ແທັກໂດ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2001 ໂດຍກຸ່ມມືອາຊີບຄົນລາວທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງຄວາມສ້າງສັນພ້ອມດ້ວຍການຮ່ວມມື
ຈາກທີ່ປຶກສາລະດັບຊາດຈາກປະເທດອົດສະຕາລີ (ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດພາຍໃນອາຊຽນເປັນເວລາດົນນານ). ຄຳວ່າ ແທັກໂດ ໝາຍເຖິງການ
ເຝິກອົບຮົມ ແລະ ທີ່ປຶກສາເພື່ອການພັດທະນາ,ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການໃຫ້ຄຳປຶກສາຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ
ທັງໃນອົງການພາຍໃນແລະອົງການສາກົນ ແນໃສ່ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມແຂງແກ່ນໃຫ້ແກ່ອົງການຂອງພວກເຂົາ.
ໜ່ວຍງານຂອງສູນທີ່ປຶກສາ ແທັກໂດ ປະກອບມີທີ່ປຶກສາແລະຮຸ້ນສ່ວນທັງຈາກສາກົນ, ພາກພື້ນ ກໍ່ຄືພາຍໃນປະເທດ.

    ນັບແຕ່ປີ 2005, ອົງການ ໄອເອັຟຊີ (ອົງການຮ່ວມມືການເງິນສາກົນ) ແລະ ເອັມພີດີເອັຟ​ (ອົງການການພັດທະນາທຸລະກິດເອກະຊົນແມ່ນ້ຳຂອງ)
ປະຈຳລາວ ໄດ້ຮັບເອົາ ສູນທີ່ປຶກສາແທັກໂກເປັນຮຸ້ນສ່ວນພາຍໃນເພື່ອສະໜອງລາຍການແລະອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
ທົ່ວປະເທດ
.
 
 
 

ຄຳຂວັນ ຂອງ ແທັກໂດ

    “ທະນະຄານແຫ່ງຄວາມຮູ້ຂອງທ່ານ”: ພວກເຮົາສົ່ງຜ່ານຄວາມຮູ້ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກອົງການພັດທະນາແລະການເຝີກອົບຮົມເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງລະດັບຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ອົງກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ
.
 
 

ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

 1. ການເຝິກອົບຮົມທີ່ມີຜົນກະທົບສູງດ້ານການບໍລິຫານໃນວັດທະນະທຳທີ່ແຕກຕ່າງແລະການພັດທະນາໝ່ວຍງານເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ບໍລິການຕ່າງ
  ປະເທດ ແລະ ໝ່ວຍງານລາວສາມາດເຂົ້າໃຈລັກສະນະວັດທະນະທຳທີ່ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການນຳແລະການເຮັດວຽກເປັນໜ່ວຍງານດຽວກັນ
  (ຫົວຂໍ້ເຝິກອົບຮົມລວມມີ:​ ການບໍລິຫານອົງການ, ການບໍລິຫານສັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການບໍລິຫານພະນັກງານແລະການນຳ, ການບໍລິຫານ
  ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ຄວາມປອດໄພແລະສະຫວັດດີການໃນການເຮັດວຽກ, ສີມືແຮງງານ, ການພັດມະນາຕົນເອງ ແລະ ອື່ນໆ)
 2. ການຮັບພະນັກງານແລະການໃຫ້ຄຳປຶກສາ (ລາຍການນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາກຳນົດຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານສັບພະຍາກອນ
  ມະນຸດ ແລະ ຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າໃນການຮັບພະນັກງານແລະຄັດເລືອກຜູ້ສະມັກທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ)
 3. ການພັດທະນາການເງິນຈຸລະພາກແລະວິສະຫະກິດ (ການບໍລິຫານການກູ້ຢືມ, ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ, ການຄວມຄຸມການປະລະໜ້າທີ່,
  ການເງິນແລະການບັນຊີ, ການຂາຍ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ອື່ນໆ)
 4. ການເຝິກອົບຮົມດ້ານການພັດທະນາສັງຄົມແລະຊຸມຊົນ​ (ການບໍລິຫານໂຄງການ, ການກວດກາແລະປະເມີນຜົນ, ການເຝິກຄູເຝິກອົບຮົມ,
  ການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ, ການຄຸ້ມຄອງຊົນລະປະທານ, ການເຝິກສີມືແຮງງານ, ການເຝິກການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ອື່ນໆ) ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ: ສູນທີ່ປຶກສາ ແທັກໂດ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2001 ແລະ ໄດ້ໃຫ້ການບໍລິການແກ່ລູກຄ້າທົ່ວປະເທດຫຼາຍກວ່າ 380 ອົງການ ເຊິ່ງລວມມີ ອົງການພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ ສ ປປ ລາວ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານໂລກ, ເອດີບີ, ຢູນີເຊຟ, ຢູເອສ໌ເອດ, ເວີຣວີຊັນ,ຄອນເຊິນເວີຣວາຍ, ອິນເວັນ, ກາແດງລາວ, ແຮນດີແຄັບ, ເອັດສ໌ເອັນວີ, ບີທີຊີ, ເບຍລາວ, ການບິນລາວ, ນ້ຳເທີນ2, ຊິເມັນລາວ, ພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ,ເອັມເອັມຈີ, ເຊໂປນມາຍນິ້ງ, ລາວເທເລຄອມ ແລະ ອື່ນໆ.
 
 
Coppy right @2000 TACDO Consulting Center
PO BOX: 7382, Donpamai Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Laos