11111
 
Current Training Courses
ລ/ດ
ວັນທີ
ຫຼັກສູດ
ລາຍລະອຽດ
ໝາຍເຫດ
ປະຈຳ​ເດືອນ 07/2016
1
4-8/7/2016
= 5 days
“ການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ”
(How to work well within a community)
ສຳລັບພາກ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ
2
11-15/7/2016
= 5 days
“ວຽກຂອງເລຂາ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍມືອາຊີບ”
(Professional Secretary  Assistant)
ສຳລັບພາກ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ
3
18-22/7/2016
= 5 days
“ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເປັນຄູຝຶກມືອາຊີບ”
(Training of Trainer)
ສຳລັບພາກ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ
4
18-22/7/2016
= 5 days
“ທັກສະການປະສານງານ ແລະ ການນຳສະເໜີຕໍ່ກັບຊຸມຊົນ”
(Techniques to coordinate and Present in the community)
ສຳລັບພາກ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ
5
25-29/7/2016
= 5 days
“ການບໍລິຫານການເງິນໂຄງການ”
(Project Accounting Management)
ສຳລັບພາກ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ
ປະຈຳ​ເດືອນ 06/2016
1
10-11/6/2016
= 2 days
"ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ແລະ ການເກັບເງິນໃຫ້ໄດ້ຜົນ"  
2
13-17/6/2016
= 5 days
"ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ"
"Monitoring & Evaluation"
ສຳລັບພາກ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ
3
17-18/6/2016
= 2 days
ການເຂົ້າໃຈການເງິນ ແລະ ບັນຊີ
(
ສຳລັບນັກບໍລິຫານທີ່ບໍ່ແມ່ນນັກບັນ)"/“Finance and Accounting Understanding (For Manager, not an Accountant)"
 
4
20-24/6/2016
= 5 days
ການທັດສະນະສຶກສາ “ການພັດທະນາຮອບດ້ານໃຫ້ຊຸມຊົນເຂດພູດອຍ”, 
(ຈັງຫວັດ ຊຽງຮາຍ, ປະເທດໄທ) 5 ມື້ 4 ຄືນ
Downloads
ຫຼັກສູດ
ສຳລັບພາກ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ
5
20-24/6/2016
= 5 days
"ການເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີປະສິດທິພາບສຳລັບນັກພັດທະນາ"
"Effective Facilitator in Community Development(FCD)"
ສຳລັບພາກ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ
6
21-25/6/2016
= 5 days
ການທັດສະນະສຶກສາ “ການສ້າງລາຍຮັບຕິດພັນກັບຊຸມຊົນ”, 
(ເມືອງໂຄລາດ,ປະເທດໄທ) 5 ມື້ 4 ຄືນ
ສຳລັບພາກ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ
7
24-25/6/2016
= 2 days
"ເຕັກນິກການນຳສະເໜີຂາຍໃຫ້ໄດ້"  
ປະຈຳ​ເດືອນ 05/2016
1
09-13 /05/ 2016
= 5 days
“ການ​ບໍລິຫານ​ໂຄງການຍຸກໃໝ່ໃຫ້ສຳເລັດ”
“Result based Project cycle Management”
ສຳລັບພາກ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ
2
16-20/05/2016
= 5 days
"ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກາຍເປັນຄູຝຶກ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ"
"Training of Trainer"
ສຳລັບພາກ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ
3
23-27/05/2016
= 5 days
“ເຕັກນິກການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ”
“Project proposal writing”
ສຳລັບພາກ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ
4

23-27/05/2016
= 5 days

ການທັດສະນະສຶກສາ “ການສ້າງລາຍຮັບຕິດພັນກັບຊຸມຊົນ”, 
(ເມືອງໂຄລາດ,ປະເທດໄທ) 5 ມື້ 4 ຄືນ
Downloads
ຫຼັກສູດ
ສຳລັບພາກ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ
5

23-27/05/2016
= 5 days

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນ“ບໍລິຫານທຸລະກິດສຳລັບSMEs”  
ປະຈຳ​ເດືອນ 04/2016
1
04-08/4/2016
= 5 days
ການເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ເກັ່ງ(ຂັ້ນ 2)"/
“Smart Leadership Manager"
 
2
04-08/4/2016 =  5 days “ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກາຍເປັນຄູຝຶກມື້ອາຊີບ(TOT)”/
"Training of Trainer"
 
3
07–08 / 04/ 2016, 2 days “ການເປັນໂຊເຟີທີ່ດີ ແລະ ຂັບຂີ່ປອດໄພ”  
4
14-18/4/2016
= 5 days
“ການເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ເກັ່ງ(ພາກ 1)”/
“How to be a good leader and manager"
 
5
19-23/4/2016
= 5 days
"ເທັກນິກການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນ​​ໃຫ້​ປະສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ"/
“How to work well within a community"
ສຳລັບພາກ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ
6
25-29/4/2016
= 5 days
"ການບໍລິຫານບັນຊີໂຄງການ"/
"Project Accounting Management"
ສຳລັບພາກ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ
ໝາຍເຫດ: ຫຼັກສູດອາດມີການປ່ຽນແປງ ວັນ-ເວລາ ກະລຸນາສອບຖາມອີກຄັງ, ໂທ: 021 485108, 030 5255606
 

Coppy right @2000 TACDO Consulting Center
PO BOX: 7382, Donpamai Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Laos