11111
 
Current Training Courses
ປະຈຳ​ເດືອນ 05/2016
ລ/ດ
ວັນທີ
ຫຼັກສູດ
ລາຍລະອຽດ
ໝາຍເຫດ
1
09-13 /05/ 2016
= 5 days
“ການ​ບໍລິຫານ​ໂຄງການຍຸກໃໝ່ໃຫ້ສຳເລັດ”
“Result based Project cycle Management”
ສຳລັບພາກ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ
2
16-20/05/2016
= 5 days
"ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກາຍເປັນຄູຝຶກ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ"
"Training of Trainer"
ສຳລັບພາກ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ
3
23-27/05/2016
= 5 days
“ເຕັກນິກການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ”
“Project proposal writing”
ສຳລັບພາກ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ
4

23-27/05/2016
= 5 days

ການທັດສະນະສຶກສາ “ການສ້າງລາຍຮັບຕິດພັນກັບຊຸມຊົນ”, 
(ເມືອງໂຄລາດ,ປະເທດໄທ) 5 ມື້ 4 ຄືນ
Downloads
ຫຼັກສູດ
ສຳລັບພາກ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ
ປະຈຳ​ເດືອນ 04/2016
ລ/ດ
ວັນທີ
ຫຼັກສູດ
ລາຍລະອຽດ
ໝາຍເຫດ
1
04-08/4/2016
= 5 days
ການເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ເກັ່ງ(ຂັ້ນ 2)"/
“Smart Leadership Manager"
 
2
04-08/4/2016 =  5 days “ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກາຍເປັນຄູຝຶກມື້ອາຊີບ(TOT)”/
"Training of Trainer"
 
3
07–08 / 04/ 2016, 2 days “ການເປັນໂຊເຟີທີ່ດີ ແລະ ຂັບຂີ່ປອດໄພ”  
4
14-18/4/2016
= 5 days
“ການເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ເກັ່ງ(ພາກ 1)”/
“How to be a good leader and manager"
 
5
19-23/4/2016
= 5 days
"ເທັກນິກການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນ​​ໃຫ້​ປະສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ"/
“How to work well within a community"
ສຳລັບພາກ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ
6
25-29/4/2016
= 5 days
"ການບໍລິຫານບັນຊີໂຄງການ"/
"Project Accounting Management"
ສຳລັບພາກ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ
7
28-29/4/2016
= 2 days
ການເຂົ້າໃຈການເງິນ ແລະ ບັນຊີ
(
ສຳລັບນັກບໍລິຫານທີ່ບໍ່ແມ່ນນັກບັນ)"/“Finance and Accounting Understanding (For Manager, not an Accountant)"
 
ໝາຍເຫດ: ຫຼັກສູດອາດມີການປ່ຽນແປງ ວັນ-ເວລາ ກະລຸນາສອບຖາມອີກຄັງ, ໂທ: 021 485108, 030 5255606
 

Coppy right @2000 TACDO Consulting Center
PO BOX: 7382, Donpamai Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Laos