Training Courses

Training Plan for December (12)/2018
ເຊີນລົງທະບຽນດ່ວນ!! ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!!
ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ
ກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ໝາຍເຫດ
1 07-08/12/2018 = (2 ມື້) ການເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ພິບໄຫວໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ
“Being confident and skillful in Problem solving” (Code 5042)
ທຸລະກິດ + ທົ່ວໄປ
2 10-14/12/2018 = (5 ມື້) ເທັກນິກການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ
“How to work well within a community” (Code 7007)
ໂຄງການຕ່າງໆ
3 17-18/12/2018 = (2 ມື້) ເຕັກ​ນິກ​ການສ້າງ​ຄວາມ​ພຶງ​ພໍ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ບໍລິການ ​ແລະ ການ​ບໍລິຫານ​ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ-ຕໍ່ວ່າຂອງ​ລູກ​ຄ້າ” (Code 2021)
ທຸລະກິດ + ທົ່ວໄປ
4 21-22/12/2018 = (2 ມື້) "ກ້າວ​ສູ່​ການ​ເປັນ (ເລ​ຂາ​ນຸ​ການ​ຜູ້ບໍລິຫານ) ມື​ອາ​ຊີບ” (Code 5044)
ທຸລະກິດ + ທົ່ວໄປ
5 20-22/12/2018 = (3 ມື້) ເຕັກນິກການລ້ຽງສັດປີກເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ຊຸມຊົນ
ໂຄງການຕ່າງໆ
ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບວັນທີ່ຝຶກອົບຮົມອາດມີການປ່ຽນແປງ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ແທັກໂດ ໄດ້ທີ່ເບີ: 021 485108, 020 55824448
Training Plan for November (11)/2018
ເຊີນລົງທະບຽນດ່ວນ!! ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!!
ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ
ກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ໝາຍເຫດ
1 09-10/11/2018 = (2 ມື້) Finance and Accounting Understanding”(For Manager, not an Accountant) (Code 5001)
ທຸລະກິດ + ທົ່ວໄປ
2 16-17/11/2018 = (2 ມື້) ເຕັກນິກການເປັນພິທີກອນ ແລະ ການສ້າງກິດຈະກໍາເພື່ອດຶງດູດ
(Code 5043)
ທຸລະກິດ + ທົ່ວໄປ
3 19-23/11/2018 = (5 ມື້) “How to be a Good leader and Manager” (Code 5009)
ທຸລະກິດ + ທົ່ວໄປ
4 19-23/11/2018 = (5 ມື້) Project account skills”(Code 7002)
ໂຄງການຕ່າງໆ
5 26-27/11/2018 = (2 ມື້) ການບໍລິຫານເວລາ ແລະ ການວາງແຜນວຽກປະຈໍາມື້ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ
(Code 5041)
ທຸລະກິດ + ທົ່ວໄປ
6 26-28/11/2018 = (3 ມື້) “ການເພີ້ມທັກສະໃນການໃຊ້ “Microsoft Office Word-Excel-PowerPoint”
ໃນຍຸກປະຈຸບັນເຂົ້າໃນວຽກໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ (Code 1600.3)
ທຸລະກິດ + ທົ່ວໄປ
7 29-30/11/2018 = (2 ມື້) ເທັກນິກການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຕັດສິນໃຈ(Code 5023)
ທຸລະກິດ + ທົ່ວໄປ
ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບວັນທີ່ຝຶກອົບຮົມອາດມີການປ່ຽນແປງ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ແທັກໂດ ໄດ້ທີ່ເບີ: 021 485108, 020 55824448
Training Plan for  October 2018
ເຊີນລົງທະບຽນດ່ວນ!! ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!!
ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ
ກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ໝາຍເຫດ
1 08-12/10/2018 = (5 ມື້) ການບໍລິຫານບັນຊີໂຄງການ
"Project account skills" (Code 7002)
ໂຄງການຕ່າງໆ
2 12-13/10/2018 = (2 ມື້) ການບໍລິຫານເວລາ ແລະ ການວາງແຜນວຽກປະຈໍາມື້ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ
(Code 5041)
ທຸລະກິດ + ທົ່ວໄປ
3 15-16/10/2018 = (2 ມື້) ເທັກນິກການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຕັດສິນໃຈ (Code 5023)“
ທຸລະກິດ + ທົ່ວໄປ
4 15-19/10/2018 = (5 ມື້) "ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກາຍເປັນຄູຝຶກທີ່ມີີປະສິດທິພາບ
"Training of Trainer" (Code 7005)
ທຸລະກິດ + ທົ່ວໄປ
5 15-19/10/2018 = (5 ມື້) ເທັກນິກການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ"
"How to work well within a community
" (Code 7007)
ໂຄງການຕ່າງໆ
6 19-20/10/2018 = (2 ມື້) ການຂາຍ ແລະ ຕະຫຼາດໃນສື່ອອນລາຍ" (Code 2020)
ທຸລະກິດ + ທົ່ວໄປ
7 26-27/10/2018 = (2 ມື້) ການບໍລິການລູກຄ້າແບບມືອາຊີບ"
"Professional Customer Service
" (Code 2018)
ທຸລະກິດ + ທົ່ວໄປ
8 29-30/10/2018 = (2 ມື້) ການບໍລິຫານວຽກບຸກຄະລາກອນສຳລັບຫົວໜ້າງານ ແລະ ຜູ້ຈັດການ
 (Code 5024)
ທຸລະກິດ + ທົ່ວໄປ
9 29-31/10/2018 = (5 ມື້) ທັກສະໃນການເຮັດວຽກການຟື້ນຟູຈິດໃຈຂອງຊຸມຊົນ(Code 7020)
ໂຄງການຕ່າງໆ
ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບວັນທີ່ຝຶກອົບຮົມອາດມີການປ່ຽນແປງ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ແທັກໂດ ໄດ້ທີ່ເບີ: 021 485108, 020 55824448
Training Plan for September (09)/2018
ເຊີນລົງທະບຽນດ່ວນ!! ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!!
ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ
ກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ໝາຍເຫດ
1 10-14/09/2018 = (2 ມື້) ການຕິດຕາມ ແລະ ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ໂຄງການ
"Monitoring and Evaluation" (Code 7001)
ໂຄງການຕ່າງໆ
2 14-15/09/2018 = (2 ມື້) ການບໍລິຫານຄວາມສໍາພັນກັບລູກຄ້າ
“Customer Relation Management (CRM)” (Code 2017)
ທຸລະກິດ + ທົ່ວໄປ
3 21-22/09/2018 = (2 ມື້) ການ​ຈັດ­ການ​ກັບ​ລູກຄ້າໃຈຮ້າຍ-ຕໍ່​ວ່າຂອງ​ລູກ​ຄ້າ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ­ສິດ​ທິ​ພາບ“Managing complaints - on the part of the customer effectively” (Code 2017)
ທຸລະກິດ + ທົ່ວໄປ
4 22-23/09/2018 = (2 ມື້) ການບໍລິຫານສາງສິນຄ້າ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
"Wearhouse menagement and safety" (Code 5040)
ທຸລະກິດ + ທົ່ວໄປ
5 24-28/09/2018 = (5 ມື້) ການບໍລິຫານຫ້ອງການແບບມືອາຊີບ"
"Office Management Skill
" (Code 5012)
ທຸລະກິດ + ທົ່ວໄປ
ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບວັນທີ່ຝຶກອົບຮົມອາດມີການປ່ຽນແປງ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ແທັກໂດ ໄດ້ທີ່ເບີ: 021 485108, 020 55824448
Training Plan for August (08)/2018
ເຊີນລົງທະບຽນດ່ວນ!! ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!!
ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ
ກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ໝາຍເຫດ
1 07-08/09/2018
= (2 ມື້)
ເຕັກ​ນິກ​ການ​ມອບ​ໝາຍວຽກ​, ຄວບ​ຄຸມ​ ແລະ ​ ຕິດ​ຕາມ​ວຽກ ຢ່າງມີຜົນສໍາເລັດ
"Technique of Work delegation Contolling and monitoring effectivcly" (Code 5006)
ທຸລະກິດ + ທົ່ວໄປ
2 08-10/08/2018
= (3 ມື້)
ການເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກທີມີປະສິດທະພາບສຳລັບນັກພັດທະນາ
“Effective Facilitator in Community Development(FCD)” (Code 5009)
ໂຄງການຕ່າງໆ
3 13-17/08/2018
= (5 ມື້)
ເຕັກນິກການບໍລິຫານຫ້ອງການສະໄໝໃໝ່
“Office Management skills” (Code 5012)
ທຸລະກິດ + ທົ່ວໄປ
4 14-15/08/2018
= (2 ມື້)
ການຕິດຕາມ ແລະ ເກັບໜີ້ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ“Effective Payment Collection” (Code 2003)
ພາກທຸລະກິດ
5 20-24/08/2018
= (5 ມື້)
ການ​ບໍລິຫານ​ໂຄງການຍຸກໃໝ່ໃຫ້ສຳເລັດ Result based Project cycle Management" (Code 7004)
ໂຄງການຕ່າງໆ
ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບວັນທີ່ຝຶກອົບຮົມອາດມີການປ່ຽນແປງ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ແທັກໂດ ໄດ້ທີ່ເບີ: 021 485108, 020 55824448
Training Plan for July (07)/2018
ເຊີນລົງທະບຽນດ່ວນ!! ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!!
ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ
ກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ໝາຍເຫດ
1 05-07/07/2018 = (3 ມື້) ການລາຍງານ ແລະ ການນໍາສະເໜີວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
Reporting and Presentation Skill Development (Code 5039)
ພາກທຸລະກິດ ແລະພາກພັດທະນາ
2 16-20/07/2018 = (5 ມື້) ການເປັນຜູ້ນຳດີ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ເກັ່ງ
“How to be a Good leader and Manager” (Code 5009)
ພາກທຸລະກິດ ແລະພາກພັດທະນາ
3 13-14/07/2018 = (2 ມື້) ເຕັກນິກການຂາຍ ແລະ​ການຕະຫຼາດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ
"Selling and marketing" (Code 2010)
ພາກທຸລະກິດ
4 20-21/07/2018 = (2 ມື້) ການຈັດການກັບລູກຄ້າໃຈຮ້າຍ-ຕໍ່ວ່າຂອງລູກຄ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບ(Code 2016)
ພາກທຸລະກິດ
5 23-25/07/2018 = (3 ມື້) ການເປັນຜູ້ຊ່ວຍ ແລະ ເລຂາຍຸກໃໝ່” (ພາກພິເສດ)
Professional secretary/assistant (Special Course) (Code 5007.1)
ພາກທຸລະກິດ ແລະພາກພັດທະນາ
6 23-25/07/2018 = (3 ມື້) ເຕັກນິກການເວົ້າຕໍ່ໜ້າຊຸມຊົນ ສໍາລັບນັກພັດທະນາ (Code 7020)
Public Speaking Technique (Code 7020 )
ພາກພັດທະນາ
ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບວັນທີ່ຝຶກອົບຮົມອາດມີການປ່ຽນແປງ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ແທັກໂດ ໄດ້ທີ່ເບີ: 021 485108, 020 55824448
Training Plan for June (06)/2018
ເຊີນລົງທະບຽນດ່ວນ!! ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!!
ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ລາຍລະອຽດ ໝາຍເຫດ
1 06-08/06/2018 = (3 ມື້) ເຕັກນິກການເວົ້າຕໍ່ໜ້າຊຸມຊົນ ສໍາລັບນັກພັດທະນາ (Code 7020) ຫຼັດສູດ
2 08-09/06/2018 = (2 ມື້) ການເປັນໂຊເຟີມືອາຊີບ (Code 1201) ຫຼັດສູດ
3 11-15/06/2018 = (5 ມື້) ການ​ບໍລິຫານ​ໂຄງການຍຸກໃໝ່ໃຫ້ສຳເລັດ Result based Project cycle Management (Code 7004) ຫຼັດສູດ  
4 18-22/06/2018 = (5 ມື້) ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເປັນຄູຝຶກທີ່ດີ່ Training of Trainer (Code 7005) ຫຼັດສູດ  
5 18-22/06/2018 = (5 ມື້) ເຕັກນິກການບໍລິຫານຫ້ອງການສະໄໝໃໝ່ Office Management skills (Code 5012) ຫຼັດສູດ  
6 29-31/05/2018 = (3 ມື້) ການປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ກັບພະນັກງານ (ໃຫ້ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຮັກອົງກອນ)” (Code 2017) ຫຼັດສູດ  
Training Plan for May (05)/2018
ເຊີນລົງທະບຽນດ່ວນ!! ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!!
ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ລາຍລະອຽດ ໝາຍເຫດ
1 10-11/05/2018 = (2 ມື້) ການພັດທະນາທັກສະຫົວໜ້າຄຸມງານSupervisor development Skills (Code 5021) ຫຼັດສູດ
2 14-18/05/2018 = (5 ມື້) ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເປັນຄູຝຶກທີ່ດີ່Training of Trainer (Code 7005) ຫຼັດສູດ
3 23-25/05/2018 = (3 ມື້) ການ​ບໍລິຫານບຸກຄະລາ​ກອນຍຸກໃໝ່ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ
The Successful Management of new age personnel (Code 5003)
ຫຼັດສູດ
4 29-31/05/2018 = (3 ມື້) ການເປັນຜູ້ຊ່ວຍ ແລະ ເລຂາຍຸກໃໝ່(ພາກພິເສດ)
Professional secretary/assistant (Special Course) (Code 5007.1)
ຫຼັດສູດ
ຫຼັກສູດພິເສດ (ພາກຄ່ຳ)/ Special Course on  evening ລາຍລະອຽດ
ເວລາຝຶກ
5 16,17,18/05/2018
= (3 ມື້)
ການສ້າງຍອດຂາຍໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ
Selling successful
ຫຼັດສູດ
18:00-20:30
(ພາກຄໍ່າ)
6 16,17,18/05/2018
= (3 ມື້)
ການບໍລິການທີ່ດີເລີດ ເພື່ອຊະນະໃຈການແຂ່ງຂັນ
Service mind to win competition
ຫຼັດສູດ
18:00-20:30
(ພາກຄໍ່າ)
7 21,23,25/05/2018
= (3 ມື້)
ການຈັດການເອກະສານ ໃຫ້ເປັນລະບົບ
Knowledge and document control
ຫຼັດສູດ
18:00-20:30
(ພາກຄໍ່າ)

ແຜນຝຶກອົບຮົມເດືອນ ເມສາ (04)/2018

ເຊີນລົງທະບຽນດ່ວນ!! ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!!

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ລາຍລະອຽດ ໝາຍເຫດ
1 02-06/04/2018= (2 ມື້) “ເຕັກນິກການບໍລິຫານຫ້ອງການສະໄໝໃໝ່”Office management skills (Code 5012) ຫຼັດສູດ  
2 23-27/04/2018= (5 ມື້) “ເຕັກນິກການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ”Project Proposals Writing (Code 7003) ຫຼັດສູດ  
ຫຼັກສູດພິເສດ (ພາກຄ່ຳ)/ Special Course on evening ລາຍລະອຽດ ເວລາຝຶກ
3 23,25,27/04/2018= (3 ມື້) “ການສ້າງຍອດຂາຍໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ”Selling successful ຫຼັດສູດ 18:00-20:30(ພາກຄໍ່າ)
3 23,25,27/04/2018= (3 ມື້) “ການຈັດການເອກະສານ ໃຫ້ເປັນລະບົບ”Knowledge and document control ຫຼັດສູດ 18:00-20:30(ພາກຄໍ່າ)
3 23,25,27/04/2018= (3 ມື້) “ການບໍລິການທີ່ດີເລີດ ເພື່ອຊະນະໃຈການແຂ່ງຂັນ”Service mind to win competition ຫຼັດສູດ 18:00-20:30(ພາກຄໍ່າ)

ແຜນຝຶກອົບຮົມເດືອນ ມີນາ (03)/2018

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ລາຍລະອຽດ ໝາຍເຫດ
1 13-14/12/2017 = (2 ມື້) “ການ​ຈັດ­ການ​ກັບ​ລູກຄ້າໃຈຮ້າຍ-ຕໍ່​ວ່າ ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ­ສິດ​ທິ​ພາບ” ຫຼັດສູດ  
2 15-16/12/2017 = (2 ມື້) “ການເປັນຜູ້ນຳດີ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ເກັ່ງ”How to be a Good leader and Manager (Code 5009) ຫຼັດສູດ  
3 18-20/12/2017 = (3 ມື້) “ການບໍລິຫານບັນຊີໂຄງການ”Project Account Akills (Code 7002) ຫຼັດສູດ  
4 18-20/12/2017 = (3 ມື້) “ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເປັນຄຸຝຶກ (TOT)”Training of Trainer (TOT) “Code 7005” ຫຼັດສູດ  
5 18-20/12/2017 = (3 ມື້) “ການເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົ”Effective Facilitator in Community Development (Code 7006) ຫຼັດສູດ  

ແຜນຝຶກອົບຮົມເດືອນ ທັນວາ (12)/2017

(ພາກ ທຸລະກິດ ແລະ ໂຄງການພາກລັດ, ໂຄງການພັດທະນາ NGOs)
ເຊີນລົງທະບຽນດ່ວນ!! ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!!

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ລາຍລະອຽດ ໝາຍເຫດ
1 13-14/12/2017 = (2 ມື້) “ບຸກຄະລິກກະພາບ ແລະ ການເປັນໂຄສົກມືອາຊີບ” (Code 5018.1) ຫຼັດສູດ  
2 15-16/12/2017 = (2 ມື້) “ການເປັນຜູ້ນຳດີ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ເກັ່ງ” How to be a Good leader and Manager (Code 5009) ຫຼັດສູດ  
3 18-20/12/2017 = (3 ມື້) “ການເປັນຜູ້ຊ່ວຍ ແລະ ເລຂາຍຸກໃໝ່” (Code 5007.1) ຫຼັດສູດ  

ແຜນຝຶກອົບຮົມເດືອນ ພະຈິກ (11)/2017

(ພາກ ທຸລະກິດ ແລະ ໂຄງການພາກລັດ, ໂຄງການພັດທະນາ NGOs)
ເຊີນລົງທະບຽນດ່ວນ!! ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!!

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ລາຍລະອຽດ ໝາຍເຫດ
1 13-15/11/2017 = (3 ມື້) “ເທັກ​ນິກ​ການ​ນຳ​ສະເໜີແບບມືອາຊີບ”Presentation Techniques (Code 5015) ຫຼັດສູດ  
2 20-24/11/2017 = (5 ມື້) “ການເປັນຜູ້ນຳດີ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ເກັ່ງ”
How to be a Good leader and Manager (Code 5009)
ຫຼັດສູດ  
3 20-24/11/2017 = (5 ມື້) “ການ​ບໍລິຫານ​ໂຄງການຍຸກໃໝ່ໃຫ້ສຳເລັດ”
Result based Project cycle Management (Code 7004)
ຫຼັດສູດ  
4 20-24/11/2017 = (5 ມື້) “ການບໍລິຫານບັນຊີໂຄງການ”
Project Account Akills (Code 7002)
ຫຼັດສູດ  
5 28-30/11/2017 = (3 ມື້) “ການບໍລິຫານທຸລະກິດຍຸກໃໝ່ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ” (Code 1001.1) ຫຼັດສູດ  
6 29/11-01/12/17 = (3ມື້) “ການ​ບໍລິຫານບຸກຄະລາ​ກອນຍຸກໃໝ່ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ”
The Successful Management of new age personnel (Code 5003)
ຫຼັດສູດ  

ແຜນຝຶກອົບຮົມເດືອນ ຕຸລາ (10)/2017

(ພາກ ທຸລະກິດ ແລະ ໂຄງການພາກລັດ, ໂຄງການພັດທະນາ NGOs) ເຊີນລົງທະບຽນດ່ວນ!! ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!!

ລຳດັບ
ວັນທີ່
ຊື່ຫຼັກສູດ
ລາຍລະອຽດ
ໝາຍເຫດ
1 13-15/10/2017= (3 ມື້) “ເທັກ​ນິກ​ການ​ນຳ​ສະເໜີແບບມືອາຊີບ”Presentation Techniques (Code 5015) ຫຼັດສູດ  
2 23-27/10/2017= (5 ມື້) “ການເປັນຜູ້ນຳດີ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ເກັ່ງ”How to be a Good leader and Manager (Code 5009) ຫຼັດສູດ  
3 23-27/10/2017= (5 ມື້) “ການ​ບໍລິຫານ​ໂຄງການຍຸກໃໝ່ໃຫ້ສຳເລັດ”Result based Project cycle Management (Code 7004) ຫຼັດສູດ  
4 30/10-01/11/17= (3ມື້) “ການ​ບໍລິຫານບຸກຄະລາ​ກອນຍຸກໃໝ່ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ”The Successful Management of new age personnel (Code 5003) ຫຼັດສູດ