ການຊໍາລະຄ່າຝຶກອົບຮົມ

ທ່ານສາມາດຊຳລະຄ່າຝຶກອົບຮົມທັນທີ, ທີ່ທ່ານລົງທະບຽນ ໂດຍຜ່ານບັນຊີທະນາຄານດັ່ງລຸ່ມນີ້:


Payment Details  
1. Cash
2. Check
3. Credit Card
TACDO Management Training Center
ກະລຸນາຈ່າຍແຊັກໃນນາມ: ສູນທີ່ປຶກສາ ແທັກໂດ
TACDO at BCEL 1601 1000 0258 892001
ຫຼັງຈາກທ່ານຊຳລະຮຽບຮ້ອຍແລ້ວກະລຸນາແຈ້ງໂດຍກົງກັບຝ່າຍການເງິນ, ໂທ: 021 485021, ທ້າວ. ອິນທີ, ນ. ທີບພາພອນ
ຫຼື ແຈ້ງຜ່ານທາງ ອີເມວ: tacdocenter@yahoo.com