ການບໍລິຫານ ແລະ ການເປັນຜູ້ນຳ

ການນຳ ແລະ ການບໍລິຫານ

ການເຝິກອົບຮົມອັນດັບແຖວໜ້າດ້ານການນຳແລະການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໃນ ສ ປປ ລາວ
ທ່ານກຳລັງຊອກຫາການຝຶກອົບດ້ານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຄົນບໍ່?
ຕະຫຼອດເວລາ ຜູ້ຄົນບອກພວກເຮົາວ່ານີ້ແມ່ນການ​ຝຶກອົບຮົມແລະການພັດທະນາການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ພວກເຂົາເຄີຍເຫັນມາ.
ການເຝິກອົບຮົມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມລວມມີ:

 • ການ​ຝຶກອົບຮົມດ້ານການນຳແລະການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ
 • ການ​ຝຶກອົບຮົມດ້ານຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານວັດທະນະທຳແລະການພັດທະນາໜ່ວຍງານ
 • ການ​ຝຶກອົບຮົມລະດັບສູງດ້ານການນຳແລະການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ
 • ການ​ຝຶກອົບຮົມດ້ານການພັດທະນາພະນັກງານ
 • ການ​ຝຶກອົບຮົມດ້ານຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານ
 • ການ​ຝຶກອົບຮົມດ້ານການຮັບມືກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
 • ຄວາມສາມາດດ້ານການແກ້ບັນຫາ
 • ການ​ຝຶກອົບຮົມດ້ານການບໍລິຫານຈັດການກັບຄວາມຕຶງຄຽດ
 • ການ​ຝຶກອົບຮົມດ້ານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເວລາ
 • ການ​ຝຶກອົບຮົມດ້ານການຕັ້ງເປົ້າໝາຍ
 • ການ​ຝຶກອົບຮົມການຮຽນແບບເລັ່ງລັດ
 • ການປ່ອຍທ່າແຮງຂອງການຂາຍ
 • ຄວາມສາມາດໃນການກ້າສະແດງອອກ
 • ການບັນທຶກກອງປະຊຸມ
 • ການບໍລິການການປະຊຸມ
 • ການເປັນຜູ້ນຳແລະຜູ້ບໍລິຫານທີ່ດີ
 • ການເປັນຜູ້ຊ່ວຍແບບມືອາຊີບ
 • ການບໍລິຫານຫ້ອງການທີ່ທັນສະໃໝ
 • ການກໍ່ສ້າງໜ່ວຍງານ
 • ການໃຊ້ເວລາກັບພະນັກງານທັງໝົດນອກສະຖານທີ່

ພວກເຮົາໃຫ້ການ​ຝຶກອົບຮົມດ້ວຍການສຸມໃສ່ 6 ຄວາມສາມາດໃນການນຳແລະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ທີ່ສຳຄັນ:
1. ຕັ້ງແລະບັນລຸເປົ້າໝາຍ
2. ສື່ສານຢ່າງຖືກຕ້ອງຊື່ຕົງ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ
3. ບໍລິຫານເວລາ: ວາງແຜນລ່ວງໜ້າ, ຈັດບູລິມະສິດ ແລະ ການແຈກຢາຍວຽກງານ
4. ຮັບມືກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ: ການຮັບມືກັບຄົນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ
5. ກະຕຸ້ນຕົນເອງ: ພັດທະນາທັດສະນະຄະຕິໃນທາງບວກ
6. ການນຳ: ໃຫ້ແຮງບັນດານໃຈຄົນອື່ນແລະສ້າງບັນຍາກາດການເຮັດວຽກໃນທາງບວກ

ໝາຍເຫດ: ພວກເຮົາບໍ່ເຊື່ອວ່າໃນການ ວາງຄົນໃນສະຖານະການທີ່ໜ້າອັບອາຍດ້ວຍການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສະແດງຕໍ່ໜ້າໝົດທຸກຄົນ.

ສະນັ້ນທ່ານສາມາດສະບາຍໃຈໄດ້: ທ່ານມາເຝິກອົບຮົມນຳພວກເຮົາຢ່າງສະບາຍໃຈ; ກຽມພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ!

ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງຈອງການ​ຝຶກອົບຮົມດຽວນີ້?

“ພວກເຮົາຕ້ອງການຈອງການ​ຝຶກອົບຮົມດຽວນີ້ຍ້ອນວ່າການນຳ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານຂອງພວກເຮົາສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນໄດ້ຮັບການ​ຝຶກອົບຮົມແບບຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ: ພວກເຂົາສ່ວນຫຼາຍເຂົ້າມາພ້ອມກັບຄວາມສາມາດແລະປະຫວັດດ້ານເຕັກນິກ. ໃນດ້ານເຕັກນິກ ຜູ້ນຳແລະຜູ້ບໍລິຫານຂອງພວກເຮົາເຮັດໄດ້ດີທີ່ສຸດ. ແຕ່ວ່າ ໃນດ້ານບົດບາດ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ນຳແລະຜູ້ບໍລິຫານທີ່ສາມາດໃຫ້ແຮງບັນດານໃຈ, ແມ່ນຍັງມີຊ່ອງຫວ່າງຢູ່.

ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າເຮັດແນວໃດເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດພັດທະນາຄວາມສາມາດດ້ານການນຳແລະການບໍຫານ. ພວກເຂົາຖືກຄາດຫວັງໃຫ້ມີຄວາມຮອບຮູ້ພຽບພ້ອມໃນການນຳພາໜ່ວຍງານແລະໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ.

ຜົນຂອງການປ່ຽນແປງອັນສຳຄັນພາຍໃນອົງການໃນສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ, ປະຈຸບັນນີ້ໄດ້ມີຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນເພື່ອສະໜອງການເຝິກອົບຮົມດ້ານການນຳແລະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານພາຍໃນອົງການເພື່ອວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດກຽວພ້ອມໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ, ໃນຖານະອົງການໜຶ່ງ, ເພື່ອທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ ສຳລັບປີ 2012 ແລະ ປີຕໍ່ໆໄປ.”

ໃຜຄວນເຂົ້າຮັບການ​ຝຶກອົບຮົມດ້ານການພັດທະນາການນຳ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ?

ລາຍການການເຝິກອົບຮົມດ້ານການພັດທະນາພະນັກງານນີ້ແມ່ນສຳລັບທຸກຄົນທີ່ສົນໃຈທີ່ຈະໄດ້ສີ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຈາກຕົວເຂົາເອງແລະຄົນອື່ນ

ການເຝິກອົບຮົມນີ້ມີຜົນດີຕໍ່:

 • ຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ບໍລິຫານ
 • ຜູ້ທີ່ມີຕຳແໜ່ງບໍລິຫານເປັນເທື່ອທຳອິດ
 • ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ
 • ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາ
 • ຫົວໜ້າສາຍງານແຖວໜ້າ