ການລົງທືນ/ການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດ

ລ/ດ ການລົງທືນ/ການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດ
1 ການເປັນຕົວແທ່ນໃຫ້ທຸລະກິດຕ່າງໆ
2 ການເປີດໂຕສິນຄ້າໃຫ້ທ່ານໆ
4 ການຂໍໃບອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານ
5  ຂໍ້ມູນການລົງທືນຢູ່ລາວ