ການເງິນຈຸລະພາກ&ການທະນາຄານ

ການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ການທະນາຄານ
ເຄີຍມີປະສົບການດ້ານການເງິນຈຸລະພາກ
ທ່ານ ຄຳພັດ ບູລົມ, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ສູນເຝິກອົບຮົມ ແທັກໂດ ໄດ້ເຄີຍຮ່ວມວຽກກັບ ເອດີບີ, ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ, ບີຊີອີແອລ, ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ (ເອພີບີ), ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ແພລນແນັດຟາຍນານສ໌, ດີຈີອາວີ, ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກອື່ນໆອີກ ໃນ 8 ປີທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງລວມມີໃນຂອບເຂດດັ່ງນີ້:​

ການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ການທະນາຄານ:
ຫຼັກສູດແລະການເຝິກອົບຮົມທີ່ໄດ້ຈັດຜ່ານມາ:
ທ່ານ ຄຳພັດ ບູລົມ ແລະ ໜ່ວຍງານສູນເຝິກອົບຮົມແທັກໂດ ໄດ້ຈັດ ແລະ ດຳເນີນການເຝິກອົບຮົມ 25 ຄັ້ງໃນ 17 ຫົວຂໍ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ເຕັກນິກການປ່ອຍສິນເຊື່ອ
2. ບົດບາດຍິງຊາຍແລະການເງິນຈຸລະພາກ
3. ແນວຄິດພື້ນຖານຂອງການເງິນຈຸລະພາກ
4. ການກໍ່ຕັ້ງແລະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການກອງທຶນບ້ານ
5. ການບັນຊີໂຄງການ
6. ການຄຸ້ມຄອງແລະກວດກາບັນຊີພາຍໃນ
7. ການຄຸ້ມຄອງການແຈກຢາຍລາຍໄດ້ສຳລັບພະນັກງານຂອງການເງິນຈຸລະພາກ
8. ການເຄື່ອນເໜັງຂອງສັງຄົມແລະການເງິນຈຸລະພາກ
9. ການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ

10. ການບໍລິຫານສັບພະຍາກອນມະນຸດ
11. ແຜນທຸລະກິດຂອງການເງິນຈຸລະພາກ
12. ສະພາບໍລິຫານ
13. ການນຳແລະການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ
14. ໂຄງການລົງຢ້ຽມຢາມແລະການແລກປ່ຽນການເງິນຈຸລະພາກ
15. ການຄຸ້ມຄອງການຮ່ວມມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນ
16. ຍຸດທະສາດການໂຄສະນາແລະການອອກແບບ
17. ການບໍລິຫານຫ້ອງການ
18. ການກໍ່ຕັ້ງແລະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຮງຈຳນຳ

ການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ການທະນາຄານ:
ເຄີຍມີປະສົບການດ້ານການເງິນຈຸລະພາກ
ທ່ານ ຄຳພັດ ບູລົມ, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ສູນເຝິກອົບຮົມ ແທັກໂດ ໄດ້ເຄີຍຮ່ວມວຽກກັບ ເອດີບີ, ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ, ບີຊີອີແອລ, ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ (ເອພີບີ), ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ແພລນແນັດຟາຍນານສ໌, ດີຈີອາວີ, ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກອື່ນໆອີກ ໃນ 8 ປີທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງລວມມີໃນຂອບເຂດດັ່ງນີ້:​

ພາກເໝືອຂອງລາວ:
1. ການເງິນຈຸລະພາກແຂວງຜົ້ງສາລີ
2. ການເງິນຈຸລະພາກແຂວງອຸດົມໄຊ
3. ສະມາຄົມກອງທຶນການພັດທະນາບ້ານແຂວງບໍ່ແກ້ວ
4. ສະມາຄົມກອງທຶນການພັດທະນາບ້ານ ເມືອງຫົງສາ
5. ສະມາຄົມກອງທຶນການພັດທະນາບ້ານ (ແຂວງໄຊຍະບູລີ)
6. ການເງິນຈຸລະພາກ ຈຳປາລາວ (ແຂວງຫຼວງພະບາງ)
7. ເອັສ໌ຊີຢູ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
8. ການເງິນຈຸລະພາກ ແຂວງຫົວພັນ (ເອັສ໌ຊີຢູ ແຂວງຫົວພັນ

ພາກກາງຂອງລາວ:
1. ເອັສ໌ຊີຢູ ມິດຕະພາບ
2. ນາຊາຍທອງໂຄໂອເພເຣທີບ
3. ການເງິນຈຸລະພາກນິວຕັນ
4. ການເງິນຈຸລະພາກມະນີ
5. ການເງິນຈຸລະພາກບ້ານຫ້ອມ (ແຂວງວຽງຈັນ)
6. ເອັສ໌ຊີຢູ ວຽງຈັນ (ແຂວງວຽງຈັນ)
7. ເອັສ໌ຊີຢູ ທຸລະຄົມ (ແຂວງວຽງຈັນ)

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຮ່ວມງານກັບ ແທັກໂດ?
1. ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າດ້ານການເງິນຈຸລະພາກໃນສະພາບຂອງລາວ
2. ມີຄຸນນະພາບໃນການເຮັດວຽກທີ່ດີ
3. ບໍ່ຕາຍຕົວແລະມຸ່ງໃສການບັນລຸເປົ້າໝາຍ
4. ມີເຄືອຄ່າຍທີ່ກວ້າງຂວາງໃນລາວແລະພາກພື້ນ

ພາກໄຕ້ຂອງລາວ:
1. ການເງິນຈຸລະພາກມິດໄມຕຼີ (ແຂວງຄຳມ່ວນ)
2. ເອັສ໌ຊີຢູ ເຊໂນ (ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ)
3. ການເງິນຈຸລະພາກ ສາຍໃຍສຳພັນ (ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ)
4. ເອັສ໌ຊີຢູ ຮ່ວມໃຈພັດທະນາ
5. ເອັສ໌ຊີຢູ ສອງຄອນ
6. ເອັສ໌ຊີຢູ  ຫົວແຊະຈະເລີນ (ແຂວງຈຳປາສັກ)
7. ເອັສ໌ຊີຢູ ວັນໃໝ່ (ເອັສ໌ຊີຢູ ແຂວງສາລະວັນ)

ນອກຈາກນັ້ນ, ສຸນເຝິກອົບຮົມແທັກໂດ ຍັງໄດ້ຮ່ວມວຽກກັບ ທະນາຄານຫຼັກແລະຜູ້ບໍລິຈາກລາວເຊັ່ນ:
1. ບີຊິອີເອລ
2. ເອພີບີ
3. ເອລດີບີ
4. ບີໂອເອລ
5. ເອດີບີ
6. ແພລນແນັດຟາຍນານສ໌
7. ທະນາຄານເພື່ອການສະໜັບສະໜຸນໂຄງການພັດທະນາລຸກຊຳບວກ
8. ທະນາຄານໂລກ
9. ໂຄງການພັດທະນາຟິນແລນ