ຂໍ້ມູນການລົງທືນຢູ່ລາວ


Download Documents

                1. CaringCustomerParticipantRef-Lao version final 3. MP-LaoParticipantRef Final Edited VTE 2005
2. ControllingcostsParticipant folderLao VTE 2005 4. Participants FolderTMangLao-Edited

MFIs:

                                                                       1. Microfinance Developemt Center    8. Asian Development Bank
                                                                       2. TACDO Consulting Center                9. Lao National Chamber of Commerce and Industry
                                                                       3. Corn Inc Driving School                    10. Microfinance Information Portal for the Lao PDR
                                                                       4. Microfinance ...                                     11. Microfinance Working Group of Lao PDR 
                                                                       5. Microfinance Gateway                      12. Bank Of the Lao PDR
                                                                       6. Banking with the Poor Network     13. Banque Pour le Commerce Exterieur Lao
                                                                       7. Microfinance Management Institute

                                                                      Business                                          State

                                                                       1. International Beer Of Laos                                                 1. Bank Of The Lao PDR
                                                                       2. Insurance, Assurances Générales du Laos                     2. National University of Laos
                                                                       3. Enterprise of Telecommunications Lao (ETL)             3. Lao National Radio
                                                                       4. Lao telecommunication                                                        4. Lao News Agency
                                                                       5. Lao Airlines                                                                              5. Pasaxon
                                                                      6. BCEL-Banque pour le Commerce Exterieur Lao        6. Vientiane Times
                                                                       7. Vientiane Mai Online
                                                                       8. Lao Development Bank                                               8. Department of Industrial Property, Standardisation and Metrology
                                                                       9. PEPSI Lao                                                                                   9. Lao National Mekong Committee
                                                                       10. www.mic.gov.la