ຕິດຕໍ່ແທັກໂດ

TACDO Consulting Center

PO BOX: 7382, Donpamai Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Laos Tel:(+ 85621) 485108-9 Mobile: (+85620) 55519581, Fax:(+ 856 021) 353961, Email: tacdocenter@yahoo.com : www.tacdocenter.com