ທັດສະນະສຶກສາ

ການທັດສະນະສຶກສາໃນຫົວຂໍ້:
"ການສ້າງກຸ່ມຫາລາຍໄດ້ເພີ້ມໃຫ້ຊາວບ້ານ"
(ຈັງຫວັດ ໂຄລາດ) ເຂດພື້ນທີ່ ພາກຕາເວັນອອກ ຂອງປະເທດໄທ
ວັນທີ: 21-25 / 06 / 2016 (5ມື້)

ກຸ່ມລ້ຽງງົວໃນຄອບຄົວ

ກຸ່ມລ້ຽງແບ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີດິນເດີ່ນຫຍ້າກວ້າງຫຼາຍ

ກຸ່ມລຽ້ງໝູ

ກຸ່ມການປູກພືດພັກ ທີ່ປອດສານຜິດໃນຄອບຄົວເອງ...ແລະ ກະເສດປະສົມປະສານ

ການທັດສະນະສຶກສາໃນຫົວຂໍ້:
"ຝຶກອົບຮົມ​ໃຫ້​ກາຍເປັນຄູຝຶກທີ່​ມີ​ປະສິດທິພາບ(TOT)"
(ທີ່ IV Japan)
ວັນທີ: 16-20 / 05 / 2016 (5ມື້)