ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ

ແຜນຝຶກອົບຮົມເດືອນ ກຸມພາ (02)/2019

ເຊີນລົງທະບຽນດ່ວນ!! ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!!

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ ໝາຍເຫດ
1 04-06/02/2019
= (3 ມື້)
“ການ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່​ ແລະ ວາງແຜນ​ຕະຫຼາດ​ສິນ​ຄ້າ​ຊຸມ​ຊົນ” (Code 6001 ) ໂຄງການພັດ​ທະ​ນາ,ໂຄງ​ການ​ລັດ
2 08-09/02/2019
= (2 ມື້)
“ການບໍລິຫານວຽກບຸກຄະລາກອນ” ສໍາລັບຫົວໜ້າຝ່າຍ ແລະ ຜູ້ຈັດການ (Code 5024) ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ
3 15-16/02/2019
= (2 ມື້)
“​ເຕັກ​ນິກການຕິດຕາມ ແລະ ເກັບໜີ້ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ” (Code 2003) ພາກທຸລະກິດ
4 22-23/02/2019
= (2 ມື້)
“ການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ພິບໄຫວໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ” (Code 5042) ພາກທຸລະກິດ
5 27-28/02/2019
= (2 ມື້)
“ການບໍລິຫານການຈັດ​ຊື້​​ໃຫ້​ມີປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ” (Code 5045) ພາກທຸລະກິດ & ໂຄງການ
6 1​8-22/02/2019
= (5 ມື້ 4 ຄືນ)
ການ​ທັດ​ສະ​ນະວຽກ​ງານ​ລ້ຽງ​ສັດ “ລ້ຽງ​ແບ້, ລ້ຽງ​ງົວ ແລະ ພືດ​ຜັກ​​ປອດ​ສານ​ພິດ ເພື່ອ​ສ້າງ​ລາຍ​ໄດ້​ໃຫ້​ຊຸມ​ຊົນ” ທີ່ຈັງຫວັດ ໂຄລາດ (ປະ​ເທດ​ໄທ)  (Code 8002) ໂຄງການພັດ​ທະ​ນາ,ໂຄງ​ການ​ລັດ

ແຜນຝຶກອົບຮົມເດືອນ ເມສາ (04)/2018

ເຊີນລົງທະບຽນດ່ວນ!! ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ!!!

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ລາຍລະອຽດ ໝາຍເຫດ
1 02-06/04/2018= (2 ມື້) “ເຕັກນິກການບໍລິຫານຫ້ອງການສະໄໝໃໝ່”Office management skills (Code 5012) ຫຼັດສູດ
2 23-27/04/2018= (5 ມື້) “ເຕັກນິກການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ”Project Proposals Writing (Code 7003) ຫຼັດສູດ
ຫຼັກສູດພິເສດ (ພາກຄ່ຳ)/ Special Course on evening ລາຍລະອຽດ ເວລາຝຶກ
3 23,25,27/04/2018= (3 ມື້) “ການສ້າງຍອດຂາຍໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ”Selling successful ຫຼັດສູດ 18:00-20:30(ພາກຄໍ່າ)
3 23,25,27/04/2018= (3 ມື້) “ການຈັດການເອກະສານ ໃຫ້ເປັນລະບົບ”Knowledge and document control ຫຼັດສູດ 18:00-20:30(ພາກຄໍ່າ)
3 23,25,27/04/2018= (3 ມື້) “ການບໍລິການທີ່ດີເລີດ ເພື່ອຊະນະໃຈການແຂ່ງຂັນ”Service mind to win competition ຫຼັດສູດ 18:00-20:30(ພາກຄໍ່າ)

ແຜນຝຶກອົບຮົມເດືອນ ມີນາ (03)/2018

ລຳດັບ ວັນທີ່ ຊື່ຫຼັກສູດ ລາຍລະອຽດ ໝາຍເຫດ
1 13-14/12/2017 = (2 ມື້) “ການ​ຈັດ­ການ​ກັບ​ລູກຄ້າໃຈຮ້າຍ-ຕໍ່​ວ່າ ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ­ສິດ​ທິ​ພາບ” ຫຼັດສູດ
2 15-16/12/2017 = (2 ມື້) “ການເປັນຜູ້ນຳດີ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ເກັ່ງ”How to be a Good leader and Manager (Code 5009) ຫຼັດສູດ
3 18-20/12/2017 = (3 ມື້) “ການບໍລິຫານບັນຊີໂຄງການ”Project Account Akills (Code 7002) ຫຼັດສູດ
4 18-20/12/2017 = (3 ມື້) “ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເປັນຄຸຝຶກ (TOT)”Training of Trainer (TOT) “Code 7005” ຫຼັດສູດ
5 18-20/12/2017 = (3 ມື້) “ການເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົ”Effective Facilitator in Community Development (Code 7006) ຫຼັດສູດ