ປຶ້ມ​ບົດ​ຝຶກ​ຫັດ ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ4 (MMG)

ບົດ​ຝຶກ​ຫັດ “ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ 4”
ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ ແລະ ການ​ລາຍ​ງານ