ຫຼັກ​ສູດ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄຸມ​ງານ LXML

ບົດ​ຝຶກ​ຫັດ​ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ1
“ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄົນ​ອື່ນ​ໄດ້​ດີກວ່າ​ເກົ່າ”