Current Training Courses

NO TOPICS DATE
1 ການສ້າງທີມໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ຈັດສະເພາະ PSI 18-19/01/2016
2 ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເປັນຄູຝຶກ TOT 8-12/02/2016
3 ການບໍລິຫານໂຄງການ 15-19/02/2016
4 ການວາງແຜນການຂາຍ 19-20/2/2016
5 ການເປັນເລຂາ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍມືອາຊີບ 22-26/2/2016
6 “SCBA”ສະເພາະ 5N Plus 25-26/2/2016
7 “ທັກສະຄວາມຮູ້ແມ່ບ້ານຍຸກໃໝ່” 5-6/3/2016
8 ການເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ເກັ່ງ 14-18/3/2016
9 ການບໍລິການສູ່ຄວາມເປັນເລີດ 18-19/3/2016
10 ເຕັກນິກການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດຍຸກໃໝ່ 25-26.3.2016
11 ການບໍລິຫານຫ້ອງການສະໄໝໃໝ່ 28/3-1/4/2016
12 ການເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ເກັ່ງ 4-8/4/2016
13 ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກາຍເປັນຄູຝຶກ (TOT) 4-8/4/2016
14 ການເປັນໂຊເຟີ ທີ່ດີ 7-842016
15 ການເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ພື້ນຖານບຸກຄະລາກອນ 15-17/4/2016
16 ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກາຍເປັນຄູຝຶກ (TOT) 16-20/5/2016
17 ການເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ເກັ່ງ ຈັດສະເພາະ IV Japan 23-25/5/2016
18 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນ“ບໍລິຫານທຸລະກິດສຳລັບSMEs” 23-27/5/2016
19 ການເປັນເລຂາ ຈັດສະເພາະ ໃຫ້ສະພາການຄ້າສະຫວັນນະເຂດ 30-31/5/2016
20 ການເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ເກັ່ງ for Handicap 6-10/6/2016
21 ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ແລະ ເກັບເງິນໃຫ້ໄດ້ 10-11/6/2016
22 -ເຕັກນິກການນຳສະເໜີຂາຍໃຫ້ໄດ້ 24-25/6/2016
23 ການເຂົ້າໃຈການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ ສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານທີ່ບໍ່ແມ່ນນັກບັນຊີ 17-18/6/2016
24 ການທັດສະນະສຶກສາ ທີ່ໂຄລາດ 20-24/6/2016
25 ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ 22-23/7/2016
26 ການບໍລິຫານເວລາ ແລະ ການມອບວຽກ 15-16/7/2016
27 ການບໍລິຫານການເງິນໂຄງການ 25-29/07/2016
28 “ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນຍຸກໃໝ່ ສຳລັບຫົວໜ້າງານ” 19-20/8/2016
29 “ທັກສະການພັດທະນາຫົວໜ້າຄຸມງານ” 25-26.8.2016
30 “ການເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ເກັ່ງ” 15-19.8.2016
31 “ການບໍລິຫານໂຄງການ” 22-25.8.2016
32 “Training Course Teambuilding” 10.9.2016
33 “ການຕະຫຼາດສຳລັບສິນຄ້າຊຸມຊົນ ” 13-15.9.2016
34 “ການຂາຍ-ການຕະຫຼາດມືອາຊີບ” 15-16.9.2016
35 “ການບໍລິຫານທີ່ດີເລີດ” 10-11,18/9,8/10/16
36 “ການບໍລິຫານການເງິນໂຄງການ” 19-23/9/2016
37 “ການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ” 26-30/9/2016
38 “ການ​ບໍລິຫານຈັດການລະບົບຫ້ອງການ” 24-25/09,1-2,8/10/2016
39 “ການ​ສ້າງ ​ແລະ ​ເພີ່ມຍອດ​ຂາຍ​ໃຫ້​ສໍາ​ເລັດ” 1-2/10/2016
40 “ເຕັກນິກການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີປະສິດທິພາບ” 4-5.10.2016
41 “ການບໍລິຫານງານໃຫ້ໄດ້ໝາກຜົນດີກວ່າເກົ່າ” 19-21.10.2016
42 “ການວາງແຜນທີ່ດີ” ຈັດສະເພາະ Handicap International 06-07/10/2016
43 “ການວາງແຜນທີ່ດີ” ຈັດສະເພາະ Handicap International 10-11/10/2016
44 “ການວາງແຜນທີ່ດີ” ຈັດສະເພາະ Handicap International 18-19/10/2016
45 “ການວາງແຜນທີ່ດີ” ຈັດສະເພາະ Handicap International 20-21/10/2016
46 “ການວາງແຜນທີ່ດີ” ຈັດສະເພາະ Handicap International 24-25/10/2016
47 “ການວາງແຜນທີ່ດີ” ຈັດສະເພາະ Handicap International 24-25/10/2016
48 “ການເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ເກັ່ງ” 24-28/10/2016
49 “ການເຮັດວຽກເປັນທີມ” 27-28/10/2016
Past Training Courses in 2015
1 ເຕັກນິກການບໍລິຫານຫ້ອງການ 5-9/01/2015
2 ການສ້າງ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດຍຸກໃໝ່ (SME) 16-20/02/2015
3 ການຕິດຕາມ ແລະ ເກັບໜີ້ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ 20-21/3/2015
4 ການມີບຸກຄະລິກກະພາບທີ່ດີ ທຸກນາທີ 4/4/2015
5 ການເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ເກັ່ງ 23-27/3/2015
6 ການມີບຸກຄະລິກກະພາບດີ ແລະ ວຽງພິທີການ 7-8/5/2015
7 ການເປັນຄູຝຶກທີ່ດີ TOT 13-17/7/2015
8 ສູດລັບການເປັນເລຂາ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍມືອາຊີບ 27-31/7/2015
9 ການເພີ້ມທັກສະແມ່ບ້ານສະໄໝ່ໃໝ່ 15-16/8/2015
10 ກົນລະຍຸດການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ 29-30/8/2015
11 ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ 18-20/11/2015
12 ເຕັກນິກການວິເຄາະ ແລະ ການວາງແຜນແບບມືອາຊີບ 14-15/3/2015
13 ການສ້າງທີມໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ 19-20/3/2015
14 ການສ້າງທີມໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ຈັດສະເພາະ TOKO 26/3/2015
15 ການເປັນໂຊເຟີທີ່ດີ ແລະ ປອດໄພ 31/3-7/4/2015
16 ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ 7/7/2015
17 ການເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ TOT 10-14/8/2015
18 ການປຸງແຕ່ງປາ ແລະ ເຄືອງມື 5 ສໍ 7-11/9/2015
19 ກົນລະຍຸດການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ 19-20/9/2015
20 ເຕັກນິການນຳສະເໜີ 12-16/10/2015
21 ການສ້າງທີມໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ບໍລິຫານຫ້ອງການ 12-16/10/2015
22 ການບໍລິຫານໂຄງການ 24-28/2/2015
23 ການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ 23-26/6/2015
24 ການບໍລິຫານການເງິນໂຄງການ 5-9/10/2015
25 ການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ 12-16/10/2015
Past Training Courses in 2014
1 ການຈັດລະບົບວຽກຫ້ອງການ ແລະ 5ສໍເພື່ອຄວາມສຳເລັດຂອງບໍລິສັດ 29/01/2014
2 ການບໍລິຫານແບບລີນ 6-8/02/2014
3 ການບໍລິຫານສະມາຄົມໂຮງສີເຂົ້າໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ 12-14/03/2014
4 ເທັກນິກໃນການບໍລິການໃຫ້ໃດ້ໃຈລູກຄ້າ 28-29/04/2014
5 ການເປັນໂຊເຟີທີ່ປອດໄຟ ແລະ ບໍລິການດີ 02-03/06/2014
6 ການຈັດເອກະສານ 12-13/06/2014
7 ຫຼັກການບໍລິຫານທຸລະກິດຂັ້ນພື້ນຖານ 23/06-15/07/2014
8 ເທັກນິກການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ 05-06/07/2014
9 ການເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ເກັ່ງ 07-11/07/2014
10 CCTV 07-09/07/2014
11 ເຕັກນິກການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ 30-31/07/2014
12 ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການຂຽນແຜນໃຫ້ມີປະສິດທະຜົນ 11-15/08/2014
13 ທັກສະໃນການບໍລິຫານທີ່ມີປະສິດທິພາບ 08-12/09/2014
14 ມັກສະການບໍລິຫານຫ້ອງການທີ່ໃດ້ປະສິດທິພາບ 15-19/09/2014
15 ເທັກນິການວາງແຜນທີ່ມີປະສິດທິພາບ 24/09/2014
16 ການບໍລິການ ແລະ ການເກັບໜີ້ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ 25-26/10/2014
17 LTC ວຽກສຳລັບຫ້ອງການ 04-06/11/2014
18 ເຕັກນິກການນຳໃຊ້ ເອັກເຊວ ຂັ້ນສູງ 17-18 ແລະ 22-23/12/2014
19 ການທວງໜີ້ 19-21/03/2014
20 ເຕັກນິກການບໍລິຫານຫ້ອງການສະໄໝໃໝ່ 31/03-04/04/2014
21 ການສ້າງນັກທຸລະກິດມືໄໝ່ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ 05-09/05/2014
22 ສູດລັບການເປັນເລຂາ ແລະ ຜູ້່ວຍມືອາຊີບ 26-30/05/2014
23 ການຈັດເອກະສານ ແລະ 5ສໍ 12-13/07/2014
24 ເຕັກນິກໃນການເປັນພິທີກອນເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກຫ້ອງການຢ່າງຄ່ອງແຄ່ວ 13-14/09/2014
25 ເທັກນິກການບໍລິຫານໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ 20-21/09/2014
26 ການບໍລິຫານເວລາ ແລະ ການຈູງໄຈພະນັກງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ 28-29/10/2014
27 ການຂາຍ ແລະ ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ 22-23/11/2014
28 ເຕັກນິກການອ່ານ ແລະ ເຂົ້າໃຈບົດລາຍງານ 18-19/12/2014
29 ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດດ້ວຍໝາກເຜັດ 4-6/02/2014
30 Study tour Thailand 20-21/02/2014
31 ຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດສຳລັບສິນຄ້າຊຸມຊົນ 05-09/06/2014
32 ການຄຸ້ມຄອງວົງຈອນໂຄງການທີ່ມີປະສິດທະພາບ 30/06-04/07/2014
33 ການເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນ 28-30/07/2014
34 ການເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ 01-05/09/2014
35 ການຄວບຄຸມ ແລະ ການກວດສອບພາຍໃນ 19-23/05/2014
36 ເຕັກນິກການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ 23-27/06/2014
Past Training Courses in 2013
1 ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ 5 ສ ແລະການຈັດເກັບເອກະສານທີ່ສາມາດເອີ້ນໃຊ້ງ່າຍ 16-18/12/202013
2 ການ​ຂາຍ​ແລະ​ການ​ບໍລິການ​ເໜືອ​ຄູ່​ແຂ່ງ 13-15/12/2013
3 ເຕັກນິກການເປັນຄູຝຶກແບບມືອາຊີບ 10-14/12/2013
4 ເທັກນິກໃນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ​​ແລະ​ຜົນ​ກະທົບ​ຂອງການຄ້າເສລີ ປີ 2015 06-08/12/2013
5 ການມີ ບຸກຄະລິກກະພາບ ແລະ ວຽກພິທີກອນໃນຫ້ອງການ 21-23/11/2013
6 ການວິເຄາະການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ ສໍາລັບ​ຜູ້​ບໍລິຫານ 18-20/11/2013
7 ການບໍລິຫານບຸກຄົນໃນຍຸກແຂ່ງຂັນໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ 14-16/11/2013
8 ການສື່ສານ ແລະ ການຕິດຕາມການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 05-09/11/2013
9 ການບໍລິຫານຫ້ອງການໃນຍຸກໃໝ່/Office Management 09-11/10/2013
10 ການເປັນ​ແມ່​ບ້ານ ​ແລະ ພະນັກງານ​ອາ​ນາ​ໄມ​ທີ່​ຮຽບຮ້ອຍ
Good house keeper and tidy cleaner
12-13/10/2013
11 ການເປັນເລຂາ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍມືອາຊີບຍຸກໃໝ່
Good secretary and assistant in social network
14-18/10/2013
12 ການ​ເປັນ​ຫົວໜ້າທີ່​ດີ ​ແລະ ຜູ້​ຈັດກາ​ນທີ່​ເກັ່ງ
How to be a good Leader and Manager
21-25/10/2013
13 ການເປັນ​ໂຊ​ເຟີ​ທີ່​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ບໍລິການ​ດີ
Being a safety and good service minded driver
25-27/10/2013
14 ການຈັດການກັບໜີ້ຊັກຊ້າໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ 14-15/08/2013
15 ການ​ສ້າງພະນັກງານໃຫ້ດີເລີດເພື່ອໃຫ້ບໍລິການ​ດ້ວຍ​ໃຈ 16-17/08/2013
16 ຍຸດທະວິທີ ການຊອກຫາລູກໃໝ່ ແລະ ການຂາຍໃນຍຸກການຄ້າເສລ
Sales Strategy for Increasing New Customer and Selling in AEC
30-31/08 /2013
17 ຫລັກ​ການ​ບໍລິຫານ​ໂຄງ​ການກໍ່ສ້າງ​ມື​ອາ​ຊີບ
Construction Project Management Professional
02-06/09/2013
18 ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງໃນວຽກ” ສໍາລັບ ຫົວໜ້າ
Problem solving and conflict management for manager
05-06/09/2013
19 ຫລັກ​ການ​ບໍລິຫານ​ໂຄງ​ການ​ມື​ອາ​ຊີບ
Project Management Professional
09-13/09/2013
20 ການບັນຊີ ແລະ ການເງິນສຳລັບ​ຜູ້ບໍລິຫານ 16-20/09/2013
21 ການເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີປະສິດຕິພາບສຳລັບນັກພັດທະນາ
Effective Facilitator in Community Development (FCD)
23–27/09/2013
22 ການມີບຸກຄະລິກກະພາບທີ່ດີພ້ອມເປັນພະນັກງານທີ່ດີເລີດຂອງອົງກອນ 16​-17/09/2013
23 ການຈັດການກັບໜີ້ຊັກຊ້າໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ 18-20/09/2013
Past Training Courses in 2012
1 Good mind management skills
2 Techniques of debt negotiation
3 Training to be good trainers
4 Being an excellent employee
5 Tips for being a secretary and professional assistant
6 Effective way of asking for payment of debt
7 Analysis and Marketing planning
8 Success based project management
9 Protocol and arrangement of modern meeting
10 Guest house and hotel management to gain benefit
11 Techniques of working in community
12 Techniques of working in community
13 Being a modern house keeper
14 Service mind or service mind
15 Training of Trainer to become efficient(TOT)”
16 Good Leadership And Management