“ການ​ຈັດ­ການ​ກັບ​ລູກຄ້າໃຈຮ້າຍ – ຕໍ່​ວ່າ ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ­ສິດ​ທິ​ພາບ”, 2017