ຫຼັກສູດ: “ການຈັດເກັບເອກະສານໃຫ້ເປັນລະບຽບ(ຫາໃຊ້ງ່າຍ)”