Photo

Course: "Team building"
ຈັດ​ສະ​ເພາະ ກົມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs)
​ປີ 2019, ທີ່: ເມືອງ. ວັງ​ວຽງ, ແຂວງ ວຽງ​ຈັນ

ຫຼັກ​ສູດ: “ກົນລະຍຸດ ແລະ ການຕະຫຼາດແບບໃໝ່
ວັນທີ່: 10-12/10/2018
ສະຖານທີ່: ຫ້ອງປະຊຸມ ລາວໂທລະຄົມ, ບ້ານ. ສາຍລົມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

“How to be a good leader and manager

“How to be a good leader and manager”, 2017

 

"ການບໍລິການດ້ວຍໃຈ", ທະນາຄານລາວ-ຫວຽດ,2017

 

"ການເປັນເລຂາ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍມືອາຊີບ", ໄຟຟ້າລາວ, 2017

"ການ​ຈັດ­ການ​ກັບ​ລູກຄ້າໃຈຮ້າຍ - ຕໍ່​ວ່າ ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ­ສິດ​ທິ​ພາບ", 2017

 

Teamwork (GLAD), 2016

Teamwork (Fred Hollows Laos),2016

“How to be a good leader and manager”

 

ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ແລະ ເກັບເງິນໃຫ້ໄດ້

 

ການເປັນເລຂາ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍມືອາຊີບ

 

ກົນລະຍຸດການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດເພື່ອເພີ້ມຍອດຂາຍ

ການເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ເກັ່ງ (ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ)