Photo

“How to be a good leader and manager”, 2017

 

"ການບໍລິການດ້ວຍໃຈ", ທະນາຄານລາວ-ຫວຽດ,2017

 

"ການເປັນເລຂາ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍມືອາຊີບ", ໄຟຟ້າລາວ, 2017

"ການ​ຈັດ­ການ​ກັບ​ລູກຄ້າໃຈຮ້າຍ - ຕໍ່​ວ່າ ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ­ສິດ​ທິ​ພາບ", 2017

 

Teamwork (GLAD), 2016

Teamwork (Fred Hollows Laos),2016

“How to be a good leader and manager”

 

ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ແລະ ເກັບເງິນໃຫ້ໄດ້

 

ການເປັນເລຂາ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍມືອາຊີບ

 

ກົນລະຍຸດການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດເພື່ອເພີ້ມຍອດຂາຍ

ເຕັກນິກການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນ (WVI)

 

ຝຶກອົບຮົມ​ໃຫ້​ກາຍເປັນຄູຝຶກທີ່​ມີ​ປະສິດທິພາບ(TOT)

ການເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ເກັ່ງ (ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ)