TVET, Skills Development Training and Advisory

TVET, Skills Development Training and Advisory
( hospitality skills (Hotel, Restaurant and Travel agent skills), beauty and hairdressing skills, and other skills for creation job skills and business skills for the young school leavers and other interested persons)

1. Basic Hotel management course

2. Beauty Course

 

3. Safety in working
- Safety Place
- ເທັກໂນໂລຍີໃນຄວາມປອດໄພ
- ຄວາມປອດໄພ
- ອາຊີບອານາໄມ
- ສິ່ງແວດລ້ອມ
- ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານອາຫານ

4. Heavy Equipment Operator
- ລົດຈົກ


- ລົດດຸດ


- ລົດເກດ


- ລົດບັນທຸກ


- ທັກສະໃນການນຳໃຊ້ລົດຟ໋ອກລີຟ

5. Driving
- Super Driver
- Driving Skills

6. Cookery
- ການເຮັດເຂົ້າໜົມຊັ້ນ
- ການເຮັດເຂົ້າໜົມອິ່ງກ້ວຍຈັບ
- ການເຮັດນ້ຳຫວານ
- ການເຮັດເຄັກກ້ວຍ
- ການເຮັດເຂົ້າໜົມເຄັກແບບພື້ນຖານ...
- ການເຮັດເຂົ້າຕົ້ມມັດ(ໃສ່ຕ່າງໆ)
- ການເຮັດເຂົ້າຕົ້ມໜູ
- ການເຮັດວຸ້ນ
- ການເຮັດເຂົ້າໜົມທອດເຜືອກ/ມັນ...

7. Food Process
- ແຈ່ວບອງ
- ແຈ່ວປາແດກ
- ກວນໝາກນັດ
- ເຂົ້າຂຽບໝາກອຶ
- ແຈ່ວນ້ຳຜັກ
- ຜັກກາດສົ້ມ
- ປາສົ້ມ
- ດອງຜັກທຽມ/ໝາກເຜັດ/ໝາກແຕງ/ກະລົດ
- ໜໍ່ໄມ້ດອງ
- ໜໍ່ໄມ້ແຫ້ງ
- ເຊື່ອມໝາກຍົມ
- ເຊື່ອມໝາກກ້ວຍ
- ກ້ວຍຕາກແຫ້ງ
- ໝາກມວງແຜ່ນ

8. Fields of Training Offered
- Safety in working
- Heavy Equipment operation
- Driving
- Cookery

9. Build and Construction
- Welding
- Carpentry
- Cement work

10. Hospitality
- Hotel/Guest house
- Restaurant
- Food and drink
- Service
- Cooking
- Management